Pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom e-shopu www.najtitanovyriad.sk

Článok 1
Všeobecné ustanovenie

Prevádzakovateľom e-shopu je LUBA Group, s.r.o., Ladomerská Vieska 109, 965 01 Ladomerská  Vieska, IČO:47378131,DIČ:2023840027/ďalej len „predávajúci“/. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.najtitanovyriad.sk môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby /ďalej len „kupujúci“/. Dohľad vykonáva SOI Banská Bystrica.

Článok 2
Postup pri objednávaní

Kupujúci si môže cez e-shop objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke e-shopu, pri ktorom je umiestnené tlačidlo „KÚPIŤ“. Takto je možné pridávať do košíka rôzne druhy tovaru prostredníctvom tlačidla „PRIDAŤ DO KOŠÍKA“. Po vybratí tovaru vložením do košíka kliknutím na ikonu „ZOBRAZIŤ KOŠÍK“, možno uskutočniť objednávku kliknutím na „POKRAČOVAŤ NA OBJEDNÁVKU“. Následne kupujúci vyplní objednávkový formulár a odošle ho kliknutím na ikonu „ODOSLAŤ“. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme o čom bude kupujúci informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky, sa objednávka považuje za doručenú.

Článok 3
Cenové a platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú koncové. Platba za tovar môže byť uskutočnená:
a – dobierkou – platba za tovar pri prevzatí
b – kuriérskou službou – platba pri prevzatí /na žiadosť kupujúceho, ktorú označí pri objednávaní tovaru, prípadne emailom/

Článok 4
Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

1. Dodanie tovaru kupujúcemu predávajúci zrealizuje najneskôr do 30 dní od odoslania objednávky.
2. V prípade, že predávajúci nemá tovar fyzicky na sklade a dodanie objednaného tovaru by trvalo dlhšie ako 30 dní, predávajúci o tomto informuje kupujúceho a kupujúci má právo od objednávky odstúpiť.

Článok 5
Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez e-shop

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. V prípade tovaru uzavretého v ochrannom obale /spotrebný tovar – čistiaca pasta a lanolín/, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, kupujúci NEMÁ PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14.dňoch odo dňa, keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným VYHLÁSENÍM /napríklad listom zaslaným poštou alebo emailom/ na adresu LUBA Group s.r.o. Ladomerská Vieska 109, 96501 Ladomerská Vieskalubagroup58@gmail.com. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci použiť aj  formulár, ktorý je umiestnený na domovskej stránke pod Informáciami.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle predávajúcemu oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je v ponuke.

Predávajúci vráti platby kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď kupujúci doručil predávajúcemu oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhradu vrátených platieb kupujúcemu uskutoční predávajúci až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Vrátenie platby kupujúcemu predávajúci uskutoční rovnakým spôsobom aký kupujúci použil pri svojej platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom platby a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Kupujúci zašle tovar späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle predávajúcemu späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Článok 6
Reklamačné podmienky

1. Kupujúci si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po doručení tovaru. Má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s doručovateľom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prevziať.
2. Záručná doba tovaru je 24 mesiacov.
3. Ak má tovar vady, musí na ne kupujúci predávajúceho upozorniť bez zbytočného odkladu.
4. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
5. Ak sa vada nedá odstrániť a bráni tomu ,aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Platí aj ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže vec riadne užívať.
6. Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu.

Článok 7
Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa pri spracúvaní osobných údajov riadi Zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané len za účelom vyhotovenia faktúry a dodania tovaru a sú chránené v zmysle zákona.